Shibori4
Shibori with Joy Nagaue, November 1, 2017.